• تدریس درس مدیریت پروژه های نفت و گاز ، انستیتو نفت و گاز دانشگاه تهران (پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران)
 • تدریس دریس مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات – دانشکده فنی پیام نور تهران
 • ارايه درس مديريت پروژه در مقطع فوق ليسانس دانشگاه علم‌ و صنعت ايران و دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
 • تدریس دروس مهندسی ارزش ، مدیریت راهبردی مدیریت شهری ودانشگاه معماری و هنر پارس
 • تدريس پانزده دوره عمومي مديريت جامع پروژه بر مبنای PMBOK در موسسه مديريت پروژه آريانا
 • دوره مديريت پروژه (بر اساس PMBOK)  مركز مطالعات وزارت خارجه
 • دوره چهار روزه نرم افزار Expedition  در شركت ايران ترانسفو زنجان
 • دوره نرم افزار Info Maker  در شركت ايران ترانسفو زنجان
 •  دوره نرم‌افزارPrimavera Enterprise  در شركت ناموران
 • دوره "مديريت و كنترل هزينه" در شركت ناموران
 • دوره نرم افزار Microsoft Project در ايران خودرو ديزل (خودروكار)
 • دوره نرم افزار Primavera Enterprise در شركت ايران خودرو ديزل
 • دوره چهار روزه نرم افزار Expedition در شركت ISOICO
 • دوره چهار روزه نرم افزار Expedition در شركت پتروپارس
 • دوره نرم افزار Info Maker در شركت پتروپارس
 • دوره نرم افزار Primavera Enterprise  در شركت پتروايران
 •  دوره چهار روزه مديريت پروژه PMBOK – جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
 •  دوره Microsoft Project  - جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
 •  دوره نرم افزار Primavera Enterprise  در شركت آب- نيرو (طرح سد سيمره)
 •  دوره “ اصول كاربردي برنامه ريزي و كنترل در سازمانها “  - تامين اجتماعي هرمزگان
 •  دوره “برنامه ريزي و كنترل در مديريت“  - جهاد دانشگاهي مركز
 • دوره مديريت پروژه هایIT  در شركت قطارهاي مسافرتي رجا
 • دوره  نرم افزار "Primavera Enterprise" شركت تاسيسات دريايي ايران IOEC   
 •  دوره 4 روزه" Expedition   "Primavera؛ شركت آب – نيرو
 • دوره نرم‌افزار  "Primavera Enterprise"شركت پتروپارس
 • دوره نرم‌افزار Microsoft Project"  " شركت سايپا
 • دوره"اصول برنامه ريزي و كنترل پروژه"  وزارت تعاون
 • دوره نرم‌افزار "Primavera Enterprise"تطبيقي با استاندارد  PMBOK، انجمن مهندسان مكانيك ايران
 • دوره "مديريت پروژه"  - سازمان آموزش و پرورش استان تهران
 • دوره نرم‌افزار "Microsoft Project"  " - سازمان آموزش و پرورش استان تهران
 • درس "مديريت پروژه"  دوره‌هاي فراگير دانشگاه علم ‌و صنعت ايران در مقطع فوق ‌ليسانس
 • دوره "اصول مديريت پروژه هاي تحقيقاتي "براي مديران سازمان جهاد دانشگاهي دانشگاه‌تهران
 •  دوره  "مديريت پروژه بر اساس PMBOK " در شركت ملي اكتشاف نفت ايران
 • دوره "برنامه ريزي و كنترل پروژه " در سازمان توسعه برق ايران
 •  دوره" نرم افزار Microsoft Project تطبيقي با "PMBOK ؛ مديران شركت ايز ايران
 •  دوره "نرم افزار" Microsoft Project " در شهرك علمي – تحقيقاتي  اصفهان
 •  دوره نرم افزار "Primavera Enterprise" در شركت كالا الكتريك
 •  دوره نرم افزار " " Primavera Enterprise  در سازمان توسعه برق ايران
 •  دوره  " نرم افزار Microsoft Project " در شركت ملي اكتشاف نفت ايران
 • دوره  "مديريت پروژه های IT " در شهرك علمي – تحقيقاتي استان مركزي
 • دوره "نرم افزار2003" Microsoft Project " در شهرك علمي – تحقيقاتي استان مركزي
 • دوره نرم افزار "Primavera Expedition"؛ شركت نفت و گاز پارس POGC
 • دوره  "مديريت؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه " در شركت ملي اكتشاف نفت ايران
 • دوره  "مديريت؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه " در انجمن مهندسي صنايع ايران
 • دوره تطبيقی استانداردهای مديريت پروژه – اولين کنفرانس بين المللی مديريت پروژه
 • دوره  " مديريت پروژه براساس  نرم افزار Microsoft Project " درپارك فن‌آوري استان اصفهان
 • دوره  " نرم افزار Microsoft Project " در شركت ملي اكتشاف نفت ايران
 • دوره تطبيقی استانداردهای مديريت پروژه – اولين کنفرانس بين المللی مديريت پروژه
 • دوره جامع  "مديريت ؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه " آمادگي PMP - شرکت بين‌المللی صانير
 • دوره جامع  "مديريت ؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه "  آمادگي PMP -  شرکت بهينه سازی مصرف سوخت کشور
 • دوره  " نرم افزار"2003 Microsoft Project " در شرکت بهينه سازی مصرف سوخت کشور
 • دوره جامع  "مديريت ؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه "  آمادگي PMP -  دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
 • دوره سه روزه "مديريت پروژه هاي فن‌آوري اطلاعات" در جمع  مديران IT  شهرداري اصفهان
 • دوره نرم افزار "Primavera Expedition"در  شركت پالايش نفت تهران
 • دوره جامع  "مديريت ؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه "  آمادگي PMP -  معاونت فني شرکت قطارهاي مسافرتي رجا
 • دوره جامع  "مديريت ؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه "  آمادگي PMP -  سنديكاي شركت هاي ساختماني
 • سه دوره نرم افزار " " Primavera Enterprise  توسط موسسه مديريت پروژه آريانا
 • دوره جامع  "مديريت ؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه "  آمادگي PMP -  توسط موسسه مديريت پروژه آريانا
 • دوره جامع  "مديريت ؛ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه "  آمادگي PMP -  شركت سپاسد
 • دوره پيشرفته نرم افزار " " Primavera Enterprise  شركت آلومنيوم المهدي
 • دوره مديريت پروژه بر اساس استانداردICB- انجمن مدیریت پروژه ایران
 • دوره  "مديريت پروژه بر اساس PMBOK " در شركت مپنا توسعه 2
 • سخنرانی در همایش مدیران شهرداری مشهد با عنوان "استقرار مدیریت کیفیت پروژه "
 • دوره جامع  مديريت پروژه  آمادگي PMP -  شرکت قرب نوح خاتم الانبیاء
 • کارگاه آموزشی مدیریت دانش و درس آموخته های پروژه – دوره عمومی آریانا
 • دوره مدیریت سبد پروژه ها بر اساس استاندارد ISO 21504  - دوره آنلاین آریانا
 • تالیف کتاب استقرار عملیاتی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- انتشارات آریانا قلم- 1393
 • ترجمه کتاب مدیریت پروژه های زیست محیطی- مرکز مطالعات شهرداری تهران- 1400
 • تالیف مرجع کاربردی مدل تعالی پروژه PEM-  IPMA- انتشارات آریانا قلم- 1391
 • ترجمه استاندارد راهنمایی برای مدیریت پورتفولیو پروژه ها ISO 21504 – انتشارات مهربان - 1395
 • ترجمه استاندارد مديريت زمانبندي پروژه – انستيتو PMI- انتشارات آريانا قلم- 1389
 • ترجمه مدل بلوغ مديريت پروژهOPM3 – انستيتو PMI-  انتشارات آريانا قلم- 1387
 • ترجمه ویرایش چهارم استاندارد مبنای شایستگی مدیریت پروژه IPMA- در دست انتشار 1396
 • ترجمه ویرایش هفتم استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK – 1401
 • Speech with Title of  “The Comparison Study of Project Success Models for Extending the Excellence in Projects” in International Project Management Conference  2011(IPMA 2011), Roma, Italy
 • Speech with Title of “ Lessons Learned documentation of the National Project Excellence Award -Case study: First Cycle of Iran National Project Excellence Award in International Project Management Conference  2012(IPMA 2012), Helsinki, Finland
 • The Specifications of the ٍE.P.C Turnkey Contracts in Major Project Management accept & presented IMC2004- Published in IUST Research Journal
 • "The Challenges & Achievements in Management of  Phase one of south pars gas field development" accepted & presented in  The Congress on Challenges & Opportunities of Iranian companies in oil & gas projects , 2003
 • Mapping of PMBOK 2008 with COBITver4.0 , speech in Iran Project Management conference , Tehran Iran, 2009
 • Speech in IPMA 20012 “Comparison between OPM3, CMMI and PMMM” Roma , Italy , 2012
 • سخنرانی با عنوان مدیریت موثر پروژه با نگاهی به طرح بزرگ میدان شهدا مشهد - شهرداری مشهد- 1388
 • سخنرانی با عنوان استاندارد سازي فرآيندها و دانش‌فني بخش مهندسي پروژه‌هاي بزرگ به‌روش EPC؛ دومين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه  ایران-1384
 • سخنرانی با عنوان "مديريت ايراني پروژه كلان توسعه فاز يك ميدان گازي پارس جنوبي چالش ها، راهكارها و دستاوردها در كنفرانس چالشها و فرصتهاي شركتهاي ايراني در قراردادهاي نفت و گاز- 1383
 • سخنرانی با عنوان مشخصات و ويژگي‌هاي قراردادهاي EPCدر مديريت پروژه‌هاي بزرگ – دومين كنفرانس بين‌‍‌المللي مديريت ایران- 1383
 • سخنرانی با عنوان استانداردسازي رويه‌ها و دانش‌فني مديريت پروژه‌هاي بزرگ به‌روش EPC- ارايه يك مدل پيشنهادي- پنجمين همايش ملي انرژي-1383
 • کارگاه مقايسه تطبيقي استاندارهاي مديريت پروژه PMBOK 2004 و ISO10006- اولين كنفرانس بين‌‍‌المللي مديريت پروژه – 1384
 • سخنرانی در همایش  مدیریت برنامه ریزی و کیفیت پروژه های ساختمانی و عمرانی در مرکز همایشهای صدا و سیما - 1392
 • مقاله با عنوان “درآمدی بر تاريخچه مديريت پروژه در دنیا” - نشريه مشعل 1382
 • مقاله با عنوان بررسی اصول مديريت پروژه‌هاي بزرگ – نشريه پتروپارس 1383
 • كارگاه مديريت ، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه هاي EPC در دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه 1385
 • مقاله استاندارد سازي بخش مهندسي پروژه‌هاي EPC، 1385 در دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه 1385
 • کارگاه مدیریت درس آموخته های پروژه های شهری – شهرداری مشهد 1391
 • كارگاه مقايسه تطبيقي استاندارد PMBOK و ICB ، 1386 ، در سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه 1386
 • سخنرانی با عنوان بررسی اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK –ویرایش پنجم – سازمان نظام مهندسی استان فارس
 • سخنرانی با عنوان درآمدي بر مديريت سبد پروژه‌ها، ، 1386 ، در سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه 1386
 • كارگاه مقايسه تطبيقي استاندارد PMBOK و PEINCE 2 ، 1387 ، در چهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه 1387
 • سخنرانی با عنوان  مديريت درس آموخته هاي پروژه در پنجمين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه 1388
 • کارگاه پياده سازي سيستم مديريت پروژه در پروژه هاي بين المللي (مطالعه موردي پروژه ساخت 7000 واحد مسکوني در ونزوئلا) در ششمین كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه 1389
 • کارگاه مقایسه تطیبیقی دو استاندارد ISO 21500  و PMBOK 2012 – هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران- 1391
 • سخنرانی با عنوان  اصول مدیریت بحران در پروژه ها – نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران- 1392
 • سخنرانی با عنوان  اصول استقرار مسئولیت اجتماعی سازمانهای پروژه محور- دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران- 1394
 • کارگاه اصول مربیگری در فضای پروژه ها – دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه- بهمن 1395
 • طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه 7000 واحد مسکونی در ونزوئلا
 • استقرار سیستم مدیریت پروژه در نیروگاههای سازمان توسعه برق ایران
 • تدوين سيستم جامع مديريت هزينه پروژه با Earned Value شركت سرمايه‌گذاري مسكن (وابسته به بانك مسكن)
 • ارزيابي سيستم مديريت پروژه بر اساس استاندارد OPM3 شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
 • طراحي و اجراي سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها معاونت توسعه شهرداري تهران
 • سيستم مديريت هزينه پروژه و گزارشات برق منطقه اي فارس
 • طراحي سيستم مديريت پروژه ها براساس PMBOK پروژه های پارس جنوبی شركت پتروپارس
 • طراحي سيستم مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه سازمان توسعه برق ايران
 • طراحي نرم‌افزار مديريت و كنترل پروژه ‌هاي سازمانPMIS سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت
 • طراحي سيستم مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه شرکت مترا
 • طراحي نرم‌افزار مديريت و كنترل پروژه ‌هاي سازمانPMIS سازمان ترافيك شهرداري تهران
 • طراحي و پياده سازي سيستم مديريت هزينه هاي پروژه شركت سرمايه گذاري مسكن
 • طراحي نيازمنديهاي سيستم مديريت پروژه معاونت فني رجا
 • طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ريسك پروژه شركت سرمايه‌گذاري مسكن
 • طراحي سيستم مديريت پروژه ها در پروژه 7000 واحد مسکونی ونزوئلا شرکت خانه سازی ایرانیان- استراتوس
 • تهيه و مستندسازي مدارك مرجع و استاندارد برنامه‌ريزي و كنترل هزينه و زمان پروژه شركت پتروپارس
 • طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی با EPM شرکت قطار شهری تهران و حومه مترو تهران
 • استقرار سیستم مدیریت پروژه در طرح های شرکت با نرم افزار پریماورا شرکت نفت و گاز پارس POGC
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح ها شرکت صانیر
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم استاندارد گزارش‌گيري پروژه‌هاي اجرايي در شركت پتروپارس
 • طراحی و استقرار سیستم مدیریت ریسک پروژه ها شرکت توسعه برق ایران
 • طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه با پریماورا کنسرسیوم اویک صدرا- طرح خارک
 • طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی با EPM شرکت زیست دارو درمان پارس
 • طراحی نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌‌هاي پارس‌جنوبي شركت پتروپارس
 • راهبری ارزیابی سطح بلوغ در پروژه های ساصد شرکت ساصد
 • مشاوره استقرار سیستم مدیریت پروژه موسسه عمران قرب قائم قرارگاه خاتم الانبیاء
 • ارزیابی و عارضه یابی سیستم مدیریت پروژه بیش از بیست شرکت و سازمان مهندسی متعدد
 • معاون برنامه ریزی و توسعه گروه سرمایه گذاری مان (1401)
 • منتخب مردم در شورای اسلامی شهر تهران (رئیس کمیته بودجه شورا) -(1400-1396)
 • استاد مدعو دروس مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در دانشگاه های تهران، معماری و هنر پارس ، انستیتو نفت و گاز دانشکده فنی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (1398-1401)
 • عضو هیات مدیره گروه پژوهشی صنعتی آریانا (1384-1400)
 • مدیرعامل / رئیس هیات مدیره موسسه مدیریت پروژه آریانا(1384-1400)
 • سرپرست/ کارشناس ارشد برنامه‌ريزي و کنترل پروژه‌هاي پارس‌جنوبي در شركت پتروپارس (77-84)
 • عضو شورایعالی فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری – وزارت دکتر معین (۷۷-۷۸)
 • رئیس کمیته صنعت کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران (1384-1399)
 • عضو مستمر شورايعالي انجمن مديريت پروژه ايران و عضو هيات مديره انجمن مديريت پروژه ايران
 • رييس و موسس جايزه ملي مديريت پروژه ايران
 • رئیس و موسس جایزه ملی مدیران پروژه برتر سال
 • عضو هیات داوران جایزه ملی مدیریت پروژه ایران
 • تدریس بیش از چهارصد دوره آموزشی در حوزه مدیریت پروژه در دانشگاه و صنعت
 • عضو هيات داوري مقالات علمي و کارگاههای متعدد آموزشی كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه ایران (84-91)
 • کارشناسی:  مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف 1377
 • کارشناسي ارشد: مديريت اجرايی, دانشگاه علم و صنعت ایران 1382
 • دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1394
 • دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  (تا آستانه دفاع از پایان نامه)
 • دوره تکمیلی مدیریت پروژه عملیاتی از دانشگاه ESC Lille فرانسه 1391
 • داراي مدرك بین المللی  مديريت پروژه حرفه‌اي PMP از انستيتو مديريت پروژه ايالات متحده آمریکا PMI
 • داراي مدرك بين المللي مديريت پروژه پايه  PRINCE 2 از مرکز دولتی مدیریت بازرگانی OGC انگلستان
 • گواهينامه بين المللي ارزياب جايزه  مديريت پروژه – اتحادیه بين المللي انجمنهای مديريت پروژه (IPMA)
 • گواهینامه مهندسی ارزش Value Methodology (VMF1)  از موسسه SAVE ایالات متحده آمریکا