درباره استاندارد مدیریت پروژه

درباره استاندارد مدیریت پروژه

بهروشهای مورد توصیه PMBOK در 10 بخش ارائه شده اند. به هر کدام از این بخشها یک حوزه دانشی یا (Knowledge Area) می گویند. 10 حوزه دانشی مورد توجه PMBOK در نسخه 6 به ترتیب عبارتند از:

استاندارد pmbok چیست ؟

استاندارد pmbok چیست ؟

بهروشهای مورد توصیه PMBOK در 10 بخش ارائه شده اند. به هر کدام از این بخشها یک حوزه دانشی یا (Knowledge Area) می گویند. 10 حوزه دانشی مورد توجه PMBOK در نسخه 6 به ترتیب عبارتند از:

درباره استاندارد مدیریت پروژه

درباره استاندارد مدیریت پروژه

بهروشهای مورد توصیه PMBOK در 10 بخش ارائه شده اند. به هر کدام از این بخشها یک حوزه دانشی یا (Knowledge Area) می گویند. 10 حوزه دانشی مورد توجه PMBOK در نسخه 6 به ترتیب عبارتند از:

استاندارد pmbok چیست ؟

استاندارد pmbok چیست ؟

بهروشهای مورد توصیه PMBOK در 10 بخش ارائه شده اند. به هر کدام از این بخشها یک حوزه دانشی یا (Knowledge Area) می گویند. 10 حوزه دانشی مورد توجه PMBOK در نسخه 6 به ترتیب عبارتند از:

logo

آموزش و مشاور مدیریت پروژه

ما را دنبال کنید :

Income Tax Planning

    View Service