استاندارد pmbok چیست ؟

استاندارد pmbok چیست ؟

بهروشهای مورد توصیه PMBOK در 10 بخش ارائه شده اند. به هر کدام از این بخشها یک حوزه دانشی یا (Knowledge Area) می گویند. 10 حوزه دانشی مورد توجه PMBOK در نسخه 6 به ترتیب عبارتند از:    مدیریت یکپارچگی (Integration Management)
    مدیریت محدوده (Scope Management)
    مدیریت زمانبندی (Schedule Management)
    مدیریت هزینه (Cost Management)
    مدیریت کیفیت (Quality Management)
    مدیریت منابع (Resource Management)
    مدیریت ارتباطات (Communication Management)
    مدیریت ریسک (Risk Management)
    مدیریت تامین/خرید (Procurement Management)
    مدیریت ذینفعان (Stakeholder Management)

در واقع مدیران و دیگر اعضای مرتبط با پروژه میبایست این حوزه های دانشی را بشناسند و از نحوه تاثیر گذاری آنها در پروژه و آنچه میبایست در قبال آنها در یک پروژه مدیریت شود اطلاع داشته باشند. علاوه بر این PMBOK پروژه را به 5 گروه فرآیندی تقسیم میکند. این 5 گروه عملا فازهای چرخه عمر پروژه هستند. این 5 گروه عبارتند از:

    آغازین (Initiating): فرآیندهای این فاز مرتبط با تعیین کلی محدوده یک پروژه و احذ تاییدات مرتبط است. خروجی این فاز “منشور پروژه” است.
    برنامه ریزی (Planning): فرآیندهای این فاز بر تعیین جزئیات محدوده، برنامه زمابندی، ریسکها و ذینفعان پروژه متمرکز است. خروجی اصلی این فاز “برنامه مدیریت پروژه” است.
    اجرا (Executing): فرآیندهای این فاز ناظر بر اجرای چیز است که در “برنامه مدیریت پروژه” (خروجی فاز قبل) تعیین شده است. خروجی اصلی این فاز “اقلام قابل تحویل پروژه” است.
    نظارت و کنترل (Monitoring and Controlling): فرآیندهای این گروه شما را در راستای مقایسه “اقلام قابل تحویل پروژه” با “برنامه مدیریت پروژه” راهنمایی میکنند. اگر انحرافات چشمگیر باشد مدیر پروژه تصمیم به ایجاد تغییرات برای برگرداندن پروژه در مسیر خواهد گرفت.
    خاتمه (Close): نهایتا فرآیندهای این گروه در زمان تکمیل یا اتمام پروژه بکارگرفته میشوند. مصنوعات پروژه در این فاز آرشیو شده و دانش پروژه مستند میشود.